МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2021

Програма „Младежки дейности” на дирекция „Образование и младежки дейности” подкрепя инициативността, творчеството и предприемаческия дух на младите хора от град Варна. Програмата създава условия за личностното им развитие и участието им в живота на Общината.

За седемнадесета поредна година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки дейности” ще финансира проекти на неправителствени организации, съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна, приета с Решение №1198-10 на Общински съвет – Варна.

По дейност „Младежки проекти“ могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации ( с клон или секция на територията на Община Варна ), осъществяващи дейността си на територията на Община Варна в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за младежта.

Приоритети на дейност „Младежки проекти” за 2021 г. са:

  • младежко предприемачество;
  • опазване на околната среда;
  • здравословен начин на живот.

Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. Проектното предложение трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща периода от 01 юли до 15 октомври 2021 г.

От 28 април, 2021 г. електронната платформа ще бъде отворена за подаване на проектни предложения и достъпна на сайта www.varnanamladite.com

до 23:59 часа на 16 май 2021 г.

На електронната платформа са публикувани:

  • Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна;
  • Указания за подаване и отчитане на проектните предложения;
  • Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2021”.

Дата на публикуване : 2021-04-26 15:11:31