ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОГРАМА
"МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ" НА ОБЩИНА ВАРНА
УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР
ФИНАНСОВИ УКАЗАНИЯ
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – за информация